1 Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Code Future, s. r. o., so sídlom Májová 890/12, 96801 Nová Baňa, IČO 47583738,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka  26224/S, spoločnosť založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“) uzatvorené prostredníctvom systému e-shopu www.blizkomamy.com (ďalej len „e-shop“).

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.blizkomamy.com medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník vo väzbe na zákon č. 102/2014 Z.z. –  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2 Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Code Future, s. r. o.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3 Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily, nedvíha telefón, a i.)

* v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky

* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4 Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1  Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

4.2 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.3. VOP.

4.3 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Predávajúci uplatní právo na úhradu nákladov hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

– kontaktovať nás písomne (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu pre vrátenie peňazí

– ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt na svoje náklady a to za nasledujúcich podmienok:

  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
  • tovar nesmie byť použitý
  • tovar musí byť nepoškodený
  • tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom prevzatí tovaru.

Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

5  Dodacie podmienky

5.1 Uvedená cena výrobkov predstavuje konečnú cenu s DPH

5.2 Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v nasledujúci pracovný deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať v “pracovný čas”, mimo túto dobu po dohode.

Tovar je možné vyzdvihnúť na adrese: Májová 890/12, 968 01  Nová Baňa.  Po dohode je možné tovar vyzdvihnúť aj v meste Banská Bystrica.

Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

5.3 Tovar doručovaný Slovenskou poštou – balík na poštu

Nákupom za 57 eur a viac môžete získať tento spôsob dopravy zdarma.

Poštovné je účtované podľa váhy zásielky, ktorá sa automaticky spočíta v košíku. Výška ceny poštovného je počítaná podľa nasledujúcej tabuľky:

Krajina adresáta Minimálna váha zásielky v g Maximálna váha zásielky v g Cena
Slovensko  0 4999 3,5
5000 9999 5

Cena zahŕňa poštovné a balné. Zásielka zostane uložená na pošte. Podmienkou poskytnutia služby Balík na poštu, ktorý SP uloží na pošte, je uvedenie mobilného telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy..

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 10 kg.

5.4 Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do 2 dní od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

5.5 Tovar doručovaný Slovenskou poštou – balík na adresu

Nákupom za 100 eur a viac môžete získať tento spôsob dopravy zdarma.

Poštovné je účtované podľa váhy zásielky, ktorá sa automaticky spočíta v košíku. Výška ceny poštovného je počítaná podľa nasledujúcej tabuľky:

Krajina adresáta Minimálna váha zásielky v g Maximálna váha zásielky v g Cena
Slovensko  0 4999 4,7
5000 9999 6

Cena zahŕňa poštovné a balné. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 10 kg.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do 2 dní od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

5.6 Tovar doručovaný Slovenskou poštou – balík na poštu s dobierkou

Poštovné je účtované podľa váhy zásielky, ktorá sa automaticky spočíta v košíku. Výška ceny poštovného je počítaná podľa nasledujúcej tabuľky:

Krajina adresáta Minimálna váha zásielky v g Maximálna váha zásielky v g Cena
Slovensko  0 4999 5
5000 9999 6,5

Cena zahŕňa poštovné a balné. Zásielka zostane uložená na pošte. Podmienkou poskytnutia služby Balík na poštu, ktorý SP uloží na pošte, je uvedenie mobilného telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy..

Cena zahŕňa ďalšiu službu Slovenskej pošty – dobierku, ktorú objednávajúci zaplatí pri vyzdvihnutí zásielky. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 10 kg.

5.7 Tovar doručovaný Slovenskou poštou – balík na adresu s dobierkou

Poštovné je účtované podľa váhy zásielky, ktorá sa automaticky spočíta v košíku. Výška ceny poštovného je počítaná podľa nasledujúcej tabuľky:

Krajina adresáta Minimálna váha zásielky v g Maximálna váha zásielky v g Cena
Slovensko  0 4999 6,2
5000 9999 7,5

Cena zahŕňa poštovné a balné. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 10 kg.

Cena zahŕňa ďalšiu službu Slovenskej pošty – dobierku, ktorú objednávajúci zaplatí pri vyzdvihnutí zásielky.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do 2 dní od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

5.8 Tovar doručovaný kuriérom

Nákupom za 179 eur a viac môžete získať tento spôsob dopravy zdarma.

Poštovné je účtované podľa váhy zásielky, ktorá sa automaticky spočíta v košíku. Výška ceny poštovného je počítaná podľa nasledujúcej tabuľky:

Krajina adresáta Minimálna váha zásielky v g Maximálna váha zásielky v g Cena
Slovensko  0 2999 7
3000 7999 8
8000 15999 9
16000 20999 10
21000 25999 12
26000  100000 15

Cena zahŕňa poštovné a balné s dodaním tovaru kuriérom.

Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do dvoch pracovných dní od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

5.9 Tovar doručovaný kuriérom

Poštovné je účtované podľa váhy zásielky, ktorá sa automaticky spočíta v košíku. Výška ceny poštovného je počítaná podľa nasledujúcej tabuľky:

Krajina adresáta Minimálna váha zásielky v g Maximálna váha zásielky v g Cena
Slovensko  0 2999 8,5
3000 7999 10,5
8000 15999 11
16000 20999 11,5
21000 25999 13,5
26000  100000 16,5

Cena zahŕňa poštovné a balné s dodaním tovaru kuriérom a platbou na dobierku priamo kuriérovi pri prevzatí objednávky.

Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do dvoch pracovných dní od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

6 Dodacie podmienky

6.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

6.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom.

6.3 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

6.4 Tovar dodávame len na území Slovenskej republiky.

6.5 Dodanie tovaru na územie iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a po vzájomnej dohode ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

  1. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

7.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v spoločnosti Code Future, s. r. o., prostredníctvom portálu www.blizkomamy.com, a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe tovaru.

7.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Code Future, s. r. o. je pri jeho dodaní kupujúcemu zaslaná elektronická faktúra (ďalej „e-faktúra“), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

7.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

  • či obal balík nie je mechanicky alebo inak poškodený prepravcom,
  • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
  • či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
  • či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

7.4 Záručná doba tovaru je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pri nákupe na firmu je záručná doba 12 mesiacov.

7.5 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené dopravou, bežným opotrebením, nesprávnym alebo nevhodným používaním, skladovaním, nevhodným ošetrovaním, praním alebo sušením, mechanickým poškodením  alebo vystavením netypickým podmienkam ( vyblednutie materiálu, žmolkovanie, vznik uzlíkov na tkanine, mechanické uvoľnovanie nitiek zo štruktúry použitého materiálu, deformácie výstuže bedrového pásu a ramenných popruhov a pod.)

7.6 Obal a obsah výrobku nesmie byť pri doručení mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený). Predávajúci nenesie zodpovednosť za balík poškodený prepravcom. Ak kupujúci zistí poškodenie obalu a obsahu balíka už pri preberaní, reklamáciu si uplatňuje u prepravnej spoločnosti.

7.7 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

Code Future,  s.r.o., Májová 890/12, 968 01 Nová Baňa

7.8 Doba reklamácie je podľa zákona 30 dní.

8 Zodpovednosť za chyby na stránke www.blizkomamy.com

8.1 Spoločnosť Code Future, s. r. o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

8.2. Spoločnosť Code Future, s. r. o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

9 Ochrana osobných dát

9.1 Spoločnosť Code Future, s. r. o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

9.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

9.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

  1. Požičiavanie tovaru

Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za určený poplatok (plus poštovné) nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) používal. Nájomnou zmluvou sa rozumie odoslanie elektronickej objednávky prostredníctvom eshopu blizkomamy.com

Výpožička sa uzatvára na dobu určitú. Výpožičná doba sa končí dňom odoslania veci nájomcom späť prenajímateľovi. Nájomca hradí náklady na prepravu tovaru prenajímateľovi (a to doporučenou formou prepravy). Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Nájomca je povinný  oboznámiť sa s podmienkami požičiavania tovaru ešte pred objednaním služby.

Prenajímateľ nenesie žiadnu formu zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym používaním požičaného tovaru.

Nájomca nesmie vykonávať žiadne úpravy a zmeny na požičanom tovare bez výslovného súhlasu prenajímateľa.

Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi akékoľvek poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie prenajatej veci prostredníctvom telefonického alebo emailového kontaktu uvedeného na stránke kontakt.

Nájomca sa zaväzuje niesť plnú majetkovú zodpovednosť za prenajatú vec. Nájomca je povinný starať sa o to, aby na veci nevznikla škoda. V prípade, ak na požičanej veci vznikne odstrániteľná škoda, nájomca uhradí poplatok vo výške jej opravy. V prípade straty prenajatej veci alebo ak bude škoda neodstrániteľná, prenajímateľ si uplatní zmluvnú pokutu vo výške zálohy. Tým sa uhradená záloha stáva nevratnou a zostáva prenajímateľovi.

Nájomca je povinný vrátiť tovar v takom stave, v akom mu bol dodaný. Odosiela ho na vlastné náklady. Podmienkou je balík poistiť, lebo v prípade straty, náš eshop nenesie zodpovednosť za stratu.

11 Odstúpenie od objednávky na požičanie tovaru

Nájomca je povinný vrátiť tovar v takom stave v akom mu bol dodaný. Odosiela ho na vlastné náklady. Podmienkou je balík poistiť, lebo v prípade straty, náš eshop nenesie zodpovednosť za stratu.

Nájomca má možnosť zrušiť svoju objednávku bez poplatku do 24 hodín pred dňom odoslania prenajatej veci, resp. pred určeným dátumom osobného dodania prenajatej veci. Zrušenie objednávky nájomca vykoná zaslaním emailu na kontaktnú adresu uvedenú na stránke blizkomamy.com

Po odoslaní tovaru nie je možné od zmluvy odstúpiť. Je možné dodatočne dojednať skrátený počet dní výpožičky, čo je minimálne 3 dni.

Prenajímateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť, ak nájomca užíva prenajatú vec dlhší počet dní ako bola dohovorená výpožičná lehota, a to bez predchádzajúceho dohovoru, že prenajímateľ súhlasí s predĺžením výpožičnej lehoty. Vtedy bude nájomcovi účtovaná zmluvná pokuta vo výške 5 € za každý deň omeškania.

12 Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, so sídlom Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 6.3.2018.